Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van A.W. Leder b.v. en op alle door A.W. Leder b.v. gesloten overeenkomsten of door A.W. Leder b.v. verrichte handelingen.

• De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

• In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

• Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door A.W. Leder b.v. te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van haar opdrachtgever, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepasselijkheid van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen

• Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever.

• Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn echter voor A.W. Leder b.v. slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is bevestigd. A.W. Leder b.v. is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij vooraf uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

• Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal A.W. Leder b.v. desgevraagd nadere informatie verschaffen. A.W. Leder b.v. gaat er echter vanuit dat ook de opdrachtgever alle relevante informatie verschaft.

• Toezending van een aanbieding en/of andere documentatie verplicht A.W. Leder b.v. niet tot levering c.q. acceptatie van de opdracht.

• A.W. Leder b.v. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren danwel alleen onder rembours te leveren.

• Zendingen op zicht worden gefactureerd op de valutadag van de verzending der zaken. Indien op zicht gezonden zaken niet binnen 14 dagen na verzending zijn teruggezonden door de opdrachtgever, worden zij beschouwd te zijn gekocht.

Artikel 3. Overeenkomst

• Een overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor A.W. Leder b.v. slechts bindend indien deze schriftelijk door A.W. Leder b.v. zijn bevestigd.

• Een aanvaarding van een aanbod dat afwijkt van het aanbod dat door A.W. Leder b.v. is gedaan, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat A.W. Leder b.v. niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van het aanbod afwijkt.

• Alle overeenkomsten worden van de zijde van A.W. Leder b.v. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij ter harer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. A.W. Leder b.v. behoudt zich het recht voor om bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal worden voldaan. Indien de met A.W. Leder b.v. aangegane overeenkomst leidt tot doorverkoop aan een derde, verplicht de wederpartij zich om desgevraagd mee te werken aan het vestigen van een pandrecht ten behoeve van A.W. Leder b.v. op de vordering van de wederpartij op de derde.

• A.W. Leder b.v. is bevoegd – indien dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst – derden in de schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

• Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van A.W. Leder b.v niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de opdrachtgever aan A.W. Leder b.v. verschuldigd is bij een door A.W. Leder b.v. geaccepteerde annulering van de opdracht.

 Artikel 4. Prijzen

• Alle prijzen in de aanbiedingen als bedoeld in de vorige artikelen, gelden alleen voor die concrete aanbiedingen en zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijziging.

• Alle prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en andere kosten. Tevens zijn deze gebaseerd op levering af bedrijf en exclusief de kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en verzekering. In geval van verhoging van één of meer der kostenprijsfactoren is A.W. Leder b.v. gerechtigd om de orderprijs dien overeenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften dien aangaand.

Artikel 5. Levering en levertijd

• Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt echter het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van A.W. Leder b.v. verlaten. Er is geen sprake van franco levering tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

• De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren danwel deze controle uit te voeren na de mededeling van A.W. Leder b.v. dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

• Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking die bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten het te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en aanvaard. Alsdan worden reclames dien aangaand niet meer in behandeling genomen.

• Geringe afwijkingen van kleur, model en dergelijke van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar terwijl afwijkingen van de bestelde kwantiteit toelaatbaar is tot 5% meer of minder. Geen recht op reclame geeft:
bij verkoop op gewicht een gewichtsverschil van ten hoogste 0,5%;
b. bij verkoop naar maat een maatverschil van ten hoogste 2% op de gehele partij.

• A.W. Leder b.v. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) die A.W. Leder b.v. afzonderlijk kan factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden onder “betaling”. Elke opgave van levertijd is een indicatie en geschiedt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

• A.W. Leder b.v. is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

• Indien de overeengekomen levertijd met meer dan 1 week wordt overschreden is de wederpartij gehouden aan een naleveringstermijn van tenminste 2 doch maximaal 4 weken te gunnen. Nadien is de wederpartij gerechtigd te annuleren overeenkomstig het bepaalde in het navolgende artikel.

• Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

• Tenzij anders overeengekomen, moeten eventuele afroeporders uiterlijk binnen 2 maanden ingedeeld en binnen 4 maanden afgenomen zijn bij gebreke waarvan A.W. Leder b.v. de zaken aan de wederpartij kan toezenden danwel ter beschikking houden. De wederpartij is alsdan gehouden zijn betalingsverplichting als hierna genoemd onder “betaling” onverkort en onverwijld na te komen.

Artikel 6. Annulering/afnameweigering

• Annulering van de wederpartij van een door A.W. Leder b.v. geaccepteerde opdracht is alleen dan geldig indien dit bij aangetekend schrijven geschiedt.

• Nadat A.W. Leder b.v. akkoord is gegaan met annulering is de wederpartij gehouden om in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving ongeacht onze overige rechten.

• Indien de wederpartij een gereed gekomen order weigert af te nemen binnen de genoemde termijn van levering, geldt het in het eerste lid bepaalde onverkort met dien verstande dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom vermeerderd met rente en kosten heeft voldaan onverminderd het bepaalde in het hierna te noemen artikel “betaling”.

Artikel 7. Transport/risico

• De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan A.W. Leder b.v. is verstrekt door A.W. Leder b.v. bepaald zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid wordt gedragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden uitgevoerd nadat de wederpartij daar schriftelijk opdracht toe heeft gegeven en tevens kenbaar heeft gemaakt de meerdere kosten daarvan (ook) te zullen voldoen.

• De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering zou zijn overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 8. Overmacht

• Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van A.W. Leder b.v. die van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft A.W. Leder b.v. het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

• Indien naar het oordeel van A.W. Leder b.v. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft A.W. Leder b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

• A.W. Leder b.v. is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat haar prestatie reeds geleverd had moeten zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

• A.W. Leder b.v. is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door haar opzet en/of grove schuld.

• A.W. Leder b.v. is in ieder geval niet aansprakelijk ingeval:
– schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
– het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind)product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
– het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.

• Nadat de geleverde zaken zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver-/bewerkt tot (eind-) product door of namens de wederpartij is A.W. Leder b.v. op geen enkele wijze aansprakelijk te houden en vrijwaart de wederpartij A.W. Leder b.v. tegen alle eventuele aanspraken van haarzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.

• Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover de verzekeringsmaatschappij van A.W. Leder b.v. geen dekking verleent terzake van de schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.

Artikel 10. Reclames

• Eventuele reclames worden door A.W. Leder b.v. slechts in behandeling genomen indien zij A.W. Leder b.v. rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames over de facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

• Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door A.W. Leder b.v. in behandeling genomen.

• Indien de reclame door A.W. Leder b.v. gegrond wordt bevonden, dan is A.W. Leder b.v. uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

• Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van A.W. Leder b.v.

• Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van A.W. Leder b.v. door onder A.W. Leder b.v. te bepalen condities.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

• Alle door A.W. Leder b.v. geleverde zaken blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens A.W. Leder b.v. verschuldigd is hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij met inbegrip van rente en kosten (en in geval van een rekening-courant levering, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo).

• In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgt A.W. Leder b.v. het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane za(a)k(en) en/of de met het geleverde samengestelde zaken c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door haar (oorspronkelijk) geleverde zaken.

• In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatele stelling, beslaglegging, overlijden of liquidatie van de wederpartij zal A.W. Leder b.v. het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies en/of schade. In die gevallen is de vordering die A.W. Leder b.v. op de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

• De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en strekken evenmin tot zekerheid van een vordering van een derde.

• In geval van doorverkoop zal de wederpartij, op eerste verzoek, meewerken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de wederpartij heeft op de derde koper. De wederpartij is dan ook verplicht om op eerste verlangen alle betreffende gegevens inzake een derde koper en de verkoopwaarden (prijzen) kenbaar maken. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen stipt nakomt, is de leverancier niet gerechtigd de derde koper van het pandrecht op de vordering in kennis te stellen. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt is A.W. Leder b.v. gerechtigd de derde koper te berichten over haar pandrecht.

Artikel 12. Betaling

• Tenzij anders overeengekomen dient betaling bij aflevering te geschieden zonder enige korting of verrekening, of middels girale betaling op een door A.W. Leder b.v. aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum. De op het bankafschrift vermelde valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

• Iedere betaling van de wederpartij strekt eerst in mindering op de incassokosten vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien een opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoorts.

• In het geval dat de wederpartij een verzoek tot surséance of faillissement indient danwel failliet wordt verklaard, danwel dat beslag wordt gelegd op het geheel of een zijner eigendommen; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt; is de wederpartij direct in gebreke zonder dat enige nadere waarschuwing of ingebrekestelling nodig is.

Artikel 13. Rente en kosten

• Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, waarbij een deel van een maand zal gelden als een hele maand.

• Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen volledig voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedraagt tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 Artikel 14. Toepasselijk recht

• Op alle overeenkomsten van A.W. Leder b.v. is Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch danwel ter keuze van A.W. Leder b.v. de Rechtbank die bij gebreke van een rechtskeuze bevoegd zou zijn, bevoegd om van vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst kennis te nemen.

Ruim 400 kleuren op voorraad. Snelle levering.

Wij beschikken over een groot voorraad programma zodat snel en in elk gewenste hoeveelheid geleverd kan worden. Een groot aanbod, snelle leveringen en goede service kenmerken AW Leder.

Onze diverse soorten leder vinden de toepassing in de meubelindustrie, projectinrichting, (her-)stoffeerders, automotive- en maritieme sector en natuurlijk lederwaren.